<small id="dofcl"></small>

<small id="dofcl"><blockquote id="dofcl"><rp id="dofcl"></rp></blockquote></small>
 • <ol id="dofcl"><center id="dofcl"><rp id="dofcl"></rp></center></ol>

  Toàn c?u hóa các t? ch?c R&D

  T?n d?ng l?i th? c?a n?n t?ng R&D Chau á, Chau ?u và Hoa K?

  Hàng n?m, kh?ng d??i 4% thu nh?p ho?t ??ng chính ???c s? d?ng ?? ??u t? cho R&D và ph?n ??u chuy?n ??i thành c?ng ty d?a trên c?ng ngh? và c?ng ty d?a trên R&D.

  Huali tích c?c h??ng ?ng chính sách qu?c gia "M?t vành ?ai, m?t con ???ng" 16 ??i ly trên kh?p th? gi?i nh?m cung c?p cho khách hàng các d?ch v? k? thu?t n?i ??a hóa "m?t c?a" nhanh chóng và hi?u qu?.

  Hàng n?m tham gia h?n 10 tri?n l?m Qu?c t? và h?i th?o k? thu?t, bán s?n ph?m ??n 25 qu?c gia và khu v?c bao g?m Vi?t Nam, Thái Lan và Philippines. Trong ?ó, giá tr? xu?t kh?u thi?t b? ch?n nu?i gia c?m c?a Vi?t Nam và Philippines ??ng ??u c? n??c .

  ?ng ty duy trì m?i quan h? h?p tác t?t ??p v?i các khách hàng TOP10 n??c ngoài và TOP30 trong n??c, chi?m v? trí ??u ngành

  Hotline phòng kinh doanh:
  • 19802511917 18094440397
  亚洲国产欧美日韩一区二区在线观看