<small id="dofcl"></small>

<small id="dofcl"><blockquote id="dofcl"><rp id="dofcl"></rp></blockquote></small>
 • <ol id="dofcl"><center id="dofcl"><rp id="dofcl"></rp></center></ol>

  Huali Co., Ltd.

  Huali Co., Ltd. là m?t doanh nghi?p c?ng ngh? cao qu?c gia tích h?p nghiên c?u và phát tri?n, s?n xu?t thi?t b? ch?n nu?i và thi?t k?, xay d?ng và l?p ??t hoàn ch?nh các d? án.

  Quy m? thi?t b? ch?n nu?i l?n d?n ??u trong n??c.

  • Thành l?p C?ng ty Thi?t b? Ch?n nu?i Gia súc

  • Gi?i thi?u h?p tác liên doanh

  • NEEQ ???c niêm y?t trên th? tr??ng ch?ng khoán

  • Khu c?ng nghi?p m?i

  ?i?m n?i b?t c?a c?ng ty
  • C?ng ty th?c hi?n y t??ng c?a T?ng Bí th? T?p C?n Bình “xay d?ng m?t c?ng ??ng cùng chung x? m?nh” ?? thành l?p v?n phòng t?i h?n 10 qu?c gia bao g?m Vi?t Nam, Thái Lan và Philippines, và có 16 chi nhánh ??i ly trên kh?p th? gi?i, cung c?p d?ch v? “m?t c?a” b?n ??a hóa cho các qu?c gia d?c theo "Con ???ng Vành ?ai" d?ch v? k? thu?t. Các s?n ph?m ???c bán t?i 25 qu?c gia và khu v?c bao g?m Vi?t Nam, Thái Lan và Philippines, và ?ang ? v? trí ??u ngành.

  • C?ng ty ho?t ??ng d?a trên trung tam c?ng ngh? doanh nghi?p, ???c h? tr? b?i vi?n nghiên c?u ??c và liên doanh Tay Ban Nha, ?? liên ti?p giành ???c gi?i th??ng "??n v? Phó Ch? t?ch Hi?p h?i Ch?n nu?i Trung Qu?c", " ??n v? Phó Ch? t?ch Chi nhánh Hi?p h?i Sáng T?o Ch?n nu?i t?i Trung Qu?c ", và" Doanh nghi?p c?ng ngh? cao qu?c gia "," Tr?m làm vi?c nghiên c?u sinh t?nh Giang T? "," M??i th??ng hi?u c?ng ngh? thi?t b? th?ng minh hàng ??u "và nhi?u danh hi?u khác. Có h?n 80 b?ng sáng ch? phát minh và b?ng sáng ch? m? hình ti?n ích, kèm nhi?u s?n ph?m d?n ??u trong ngành và ?ang tham gia xay d?ng các tiêu chu?n c?ng nghi?p qu?c gia.

  C?ng ty có nhi?u kinh nghi?m trong vi?c th?u t?ng d? án EPC, và có h? th?ng qu?n ly và ki?m soát vi?c giao hàng d? án ch?t l??ng cao. Các d? án do c?ng ty ??m nh?n áp d?ng h? th?ng bàn giao hoàn h?o FPDS, t?o ra giá tr? th?c cho khách hàng!

  Trong nh?ng n?m qua, c?ng ty ?? tích c?c th?c hi?n yêu c?u c?a T?ng Bí th? T?p C?n Bình là “xay d?ng m?t c?ng ??ng v?i t??ng lai chung cho nhan lo?i và c?i thi?n m?c s?ng c?a ng??i dan”, ??ng th?i cung c?p thi?t b? cho các n??c d?c theo “Con ???ng vành ?ai” nh? máy móc ch?n nu?i , máy móc th?c ph?m, c?ng ngh? tiên ti?n v?i s?n ph?m và d?ch v? ch?t l??ng hàng ??u; tích c?c tham gia vào c?ng cu?c " m?c tiêu xóa ?ói, gi?m nghèo" c?a qu?c gia; h??ng ?ng chính sách "b?o v? m?i tr??ng xanh", ???c c?p b?ng sáng ch? dành riêng cho ngành c?ng ngh? v? vi?c cung c?p d?ch v? x? ly phan l?n, th?c hi?n trang tr?i sinh thái, b?o v? m?i tr??ng, s?n xu?t b?n v?ng và gi?m ? nhi?m m?i tr??ng.

  Nhìn v? t??ng lai

  Trong t??ng lai, c?ng ty s? ti?p t?c c?ng hi?n sáng ki?n cho qu?c gia “M?t vành ?ai, m?t con ???ng” và các chi?n l??c phát tri?n qu?c gia nh? m?c tiêu xóa ?ói gi?m nghèo, phát tri?n xanh và phát tri?n n?ng th?n. C?ng ty s? phát tri?n và s?n xu?t các s?n ph?m an toàn h?n, th?ng minh h?n và sinh thái h?n mang thi?t b? ch?n nu?i than thi?n v?i m?i tr??ng theo tinh th?n c?a nh?ng ng??i th? th? c?ng. Góp ph?n t?o nên m?t x? h?i sung túc và th?c hi?n c?ng cu?c tr? hóa v? ??i c?a ??t n??c Trung Qu?c.

  Hotline phòng kinh doanh:
  • 19802511917 18094440397
  亚洲国产欧美日韩一区二区在线观看