<small id="dofcl"></small>

<small id="dofcl"><blockquote id="dofcl"><rp id="dofcl"></rp></blockquote></small>
 • <ol id="dofcl"><center id="dofcl"><rp id="dofcl"></rp></center></ol>
  • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
  • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
  • C?ng trình k?t c?u thép
  • k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
  01
  Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
  Huali cung c?p h? th?ng thi?t b? ch?n nu?i hoàn ch?nh, bao g?m thi?t b? và k? thu?t cho ?n t? ??n...
  02
  Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
  Huali cung c?p tr?n b? gi?i pháp hoàn ch?nh cho k? thu?t thi?t b? ch?n nu?i gà th?t, v?t và gà ??. H...
  03
  C?ng trình k?t c?u thép
  Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
  04
  k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
  Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
  EPC Xay d?ng giá tr? h? th?ng
  HUALI cung c?p cho khách hàng d?ch v? tích h?p bao g?m: t? v?n, thi?t k?, s?n xu?t, ki?m soát ch?t l??ng, cung c?p thi?t b?, ?ào t?o, l?p ??t và v?n hành d? án.
  • T? v?n
  • thi?t k?
  • xay d?ng
  • ch? t?o
  • v?n chuy?n
  • l?p ??t
  • v?n hành ch?y th?
  • ?ào t?o
  • d?ch v?
  Nh?ng ví d? thành c?ng
  Success Case
  新聞資訊
  Tin t?c
  服務支持
  H? tr? d?ch v?
  Cung c?p cho khách hàng d?ch v? h? tr? sau bán hàng 24 gi? (khai báo h?ng hóc, s?a ch?a thi?t b?), d?ch v? t? v?n chính sách, d?ch v? khi?u n?i c?a ng??i tiêu dùng và d?ch v? góp y c?a ng??i tiêu dùng.
  0519-68219888
  Các d?ch v? giá tr? gia t?ng
  N?ng l?c c?nh tranh c?t l?i c?a EPC ???c xay d?ng và th?i gian xay d?ng ???c rút ng?n 20%
  • T? v?n và chia s? kinh nghi?m
  • Ch?n nu?i và ?ào t?o qu?n ly
  • Qu?n ly theo d?i d? án
  • D?ch v? ph? ki?n
  • ?ào t?o tr?c ti?p
  ??i tác trong n??c
  ??i tác qu?c t?
  Hotline phòng kinh doanh:
  • 19802511917 18094440397
  亚洲国产欧美日韩一区二区在线观看