<small id="dofcl"></small>

<small id="dofcl"><blockquote id="dofcl"><rp id="dofcl"></rp></blockquote></small>
 • <ol id="dofcl"><center id="dofcl"><rp id="dofcl"></rp></center></ol>

  Trang tr?i ???c bao quanh b?i nh?ng thi?t b? th?ng minh! Gà ? t?nh van nam là v? ?? ??a vào s?n xu?t

  ngày phát hành:2021-10-20

  Th?t gà ch?n nu?i ? van nam là v? ?? ??a vào s?n xu?t! Trang tr?i c? s? xay d?ng 21 hoàn toàn vòng ?i?u khi?n hai c?n nhà b?ng ph?ng gà, c?ng ngh? tuy?t v?i nh? là m?t nhà cung c?p thi?t b? d? án, cung c?p cho khách hàng ??y ?? trang thi?t b? ch?n nu?i th?ng minh, hoàn toàn t? ??ng hóa ?i?u khi?n ho?t ??ng. D? án ???c hoàn thành sau khi sinh ra, có th? trên th? tr??ng th?t gà 2 tri?u n?m.

  Tham canh, n?ng nghi?p hi?n ??i hi?u qu? cao là n?ng tr?i hi?n nay chuy?n ??i và nang c?p m? hình nhu c?u, c? hai ?? t?ng quy m? c?a m?t m? nu?i tr?ng, và ??t ???c hi?u qu? kinh t? và hi?u qu? qu?n ly t?ng g?p ??i. D? án này kh?ng ch? là m?t b??c quan tr?ng trong vi?c gi?i thoát n?n c?ng nghi?p ??a ph??ng kh?i ?ói nghèo và kh?i ph?c n?ng th?n, mà còn là c? h?i ?? thúc ??y s? phát tri?n lành m?nh c?a ngành c?ng nghi?p gà.

  C?ng ngh? tuy?t v?i ?? t?o ra m?t m?i tr??ng phát tri?n g?n g?i v?i thiên nhiên cho loài chim, trong khi duy trì kh? n?ng kinh t? cao c?a d? án khách hàng và các ho?t ??ng liên t?c, thúc ??y n?ng nghi?p ?i vào m?t cách b?n v?ng hi?u qu?, an toàn s?n ph?m, ti?t ki?m tài nguyên, than thi?n v?i m?i tr??ng.
  Hotline phòng kinh doanh:
  • 19802511917 18094440397
  亚洲国产欧美日韩一区二区在线观看